Marathi Varnamala | मराठी वर्णमाला

Marathi Varnamala - Marathi Alphabets Known as Marathi Varnamala, Aksharmala, Marathi Mulakshar. Read Full List of Marathi Varnamala...

Marathi Varnamala

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ
ऋ, लू, ए, ऐ, ओ, औ

क, ख, ग, घ, ड,
च, छ, ज, झ, त्र,
ट, ठ, ड, द, ण,
त, थ, द, ध, न,
प, फ, ब, भ, म,
य, र, ल, व, श, ष,
स, ह, ळ, क्ष, ज्ञ